Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

 Κ.Υ.Α. οικ. 31119/19.01.2008 (ΦΕΚ 990/28.05.2008 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/ 3293/4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση, «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989.
β. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων».
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
δ. Την υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006/ τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΤΤ36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/30.7.2007/ τ.Β΄) όμοια απόφαση.
ε. Τα υπ’ αριθμ. 1270/13.11.2007 και 362/4.12.2007, έγγραφα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ), με το οποίο ζητούν την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006/τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
στ. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006 τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.
ζ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231/2007).
η. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (Β΄1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
θ. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
ι. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής:
•Στο εδάφιο α’ «Ανακλαστικά γιλέκα» της περ. 5 «Προστατευτική ενδυμασία» της παρ. Α’ συμπεριλαμβάνονται και οι φύλακες εξωτερικών χώρων.
•Στο προτελευταίο εδάφιο «Νιτσεράδες» της περ. 7 «Άλλα μέσα προστασίας» της παρ. Α’ συμπεριλαμβάνονται και οι φύλακες εξωτερικών χώρων.
•Στο τέλος της παρ. Β προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού να χορηγήσουν ένα (1 ) λίτρο φρέσκο γάλα, ή μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ, ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου θα καταβάλλεται η αξία αυτού σε χρήμα, με βάση την ισχύουσα, κάθε φορά, λιανική τιμή πώλησής του, στους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου